Showing 1–10 of 17 results

ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS24216 Katana:Echigo no Kami Kanesada (Second Generation) (Sakakura Gon no Shin Terukane)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥950,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS24302 Katana:Heianjo Ju Fujiwara Kokukuni (First Generation Shinano Daijo Tadakuni)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) (NBTHK Tokubetsu Kicho Token) (Consignment Sale)
¥750,000
bid count:1
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS23845 Katana: Fujiwara Masahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥1,950,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
Sword > yari_ken_naginagta
AS15395 Yari: Sagami Kami Masatsune Nyudo(NBTHK Hozon Token)
¥380,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS24196 Tachi :Sanryu Masamine(Sumitani Seiho)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥2,500,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
wakizashi > Sword
AS24164 Wakizashi: Mumei (Hakushu Hiroga)(NBTHK Hozon Token)
¥280,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS24309 Katana:Hizen Koku Masahiro(6th generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥700,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
wakizashi > Sword
AS24248 Wakizashi: Tsunahito(NBTHK Hozon Token)
¥550,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS24045 Katana: Mumei(Unsigned)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥700,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
Sword > yari_ken_naginagta
AS24244 Yari: Muneyoshi (Shimofusa Kami)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥350,000
bid count:-