Showing 1–10 of 20 results

ProductTime Left:Current bid
katana
AS21223 Katana:Bizen Koku Ju Osafune Kiyomitsu
¥750,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
wakizashi
AS21487 Wakizashi:(Kikumon) Oumi Kami Minamoto Hisamichi
¥400,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana
AS21306 Katana:Hyuga Ju Yoshihide Saku
¥270,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
wakizashi
AS21285 Wakizashi:Kinmei(gold inlay) Enju
¥750,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
wakizashi > Sword
AS20211-Wakizashi:Mumei(Shitahara)/(Sanjo Yoshinori)
¥250,000
bid count:1
ProductTime Left:Current bid
wakizashi > Sword
AS21433-Katana: Mumei(Ko-Mihara)
¥752,000
bid count:10
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS20585-Katana:Hizen Koku Ise Daijo (cutted)(Fujiwara Yoshihiro)
¥550,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
wakizashi > Sword
AS21491-Wakizashi : Yamashiro Kami Fujiwara Kunikane(2nd)
¥700,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
Sword > tanto
AS21390-Tanto: Mumei
¥150,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS20500-Katana : Emura Saku
¥200,000
bid count:-