Showing 1–10 of 31 results

ProductTime Left:Opening PriceBidsCurrent bid
Sword > tanto
AS22192 Tanto:Bishu Osafune Katsumitsu(NBTHK Hozon Token)
aaaa
¥250,0001¥250,000
wakizashi > Sword
AS16750 Wakizashi:Yamato Daijo Fujiwara Masanori(NBTHK Hozon Token)
aaaa
¥380,000-¥380,000
katana > Sword
AS22232 Katana: Chikushu Ju Sa Yukihide(NBTHK Tokubetsu Hozon paper)
aaaa
¥2,350,0001¥2,350,000
menuki > Fittings
AF22230 Menuki:Mumei(Unsigned)
aaaa
¥25,000-¥25,000
Fuchikashira > Fittings
AF22232 Fuchi Kashira:Katsuryuken Gyonen 66 Masayoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
aaaa
¥150,000-¥150,000
katana > Masterpiece > Sword
AS22100-Katana: Suishinshi Masatsugu
aaaa
¥1,100,000-¥1,100,000
wakizashi > Sword
AS15970-Tachi: (Gold powder Inlay) Kuniyoshi
aaaa
¥1,150,0001¥1,150,000
katana > Sword
AS21466-Katana:Mumei(Taira Takada)(Tomomitsu)
aaaa
¥450,0001¥450,000
tsuba > Fittings
AF22220-Tsuba:Mumei(Unsigned)
aaaa
¥40,0001¥40,000
tsuba > Fittings
AF22221-Tsuba: Mumei(Unsigned)
aaaa
¥55,0001¥55,000
katana > Sword
AS22127 Katana:Bishu Ju Hisayama Suketaka Saku Kore(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
aaaa
¥700,0001¥700,000
wakizashi > Sword
AS21778 Wakizashi:(Kikumon)Echizen kami Minamoto Rai Nobuyoshi(NBTHK Tokubetsui Hozon)
aaaa
¥450,000-¥450,000
wakizashi > Sword
AS22091 Wakizashi:Echizen Kuni Shimosaka Kanehiro(NBTHK Hozon Token)
aaaa
¥320,000-¥320,000
tsuba > Fittings
AF22224 Tsuba:Mumei(Unsigned)
aaaa
¥85,000-¥85,000
menuki > Fittings
AF22231 Menuki:Mumei(Unsigned)
aaaa
¥45,000-¥45,000
Sword > tanto
AS22233 Tanto: Yoshu Matsuyama Ju Hori Do Saku Ryusen Nyudo Sadatsugu 50 Sai(Gold-inlaid Kao)(Living National Treasure)
aaaa
¥3,750,000-¥3,750,000
wakizashi > Sword
AS22107 Wakizashi:Mumei(judged as Hoki Kami Nobutaka)(NBTHK Hozon Token)
aaaa
¥450,000-¥450,000
wakizashi > Sword
AS22135 WakizashiAwataguchi Oumi Kami Tadatsuna(2nd generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
aaaa
¥780,000-¥780,000
tsuba > Fittings
AF22233 Tsuba:Eshu Hikone Ju Mitsuyoshi Saku
aaaa
¥65,000-¥65,000
menuki > Fittings
AF22234 Menuki: Mumei(Unsigned)
aaaa
¥100,000-¥100,000
katana > Sword
AS20450 Katana:Minamoto Amahide Kitae Kore
aaaa
¥350,000-¥350,000
Sword > tanto
AS22176 Tanto:Yukimune(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
aaaa
¥1,200,000-¥1,200,000
Sword > tanto
AS22150 Tanto:Kuninobu(NBTHK Hozon Token)
aaaa
¥220,000-¥220,000
wakizashi > Sword
AS22210 Katana:Tanba Kami Yoshimichi(Osaka Tamba the 1st generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
aaaa
¥700,000-¥700,000
tsuba > Fittings
AF22236 Tsuba:Mumei(Unsigned)
aaaa
¥160,000-¥160,000
Fuchikashira > Fittings
AF22249 Fuchi Kashira:Yamamoto Ryoji(Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
aaaa
¥175,0001¥175,000
katana > Sword
AS22217 Katana:Minamoto Jyu Kiritameshi Kore
aaaa
¥300,0001¥300,000
katana > Sword
AS21309 Katana:Osaka Gassan Sadakatsu Saku(Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
aaaa
¥1,600,000-¥1,600,000
wakizashi > Sword
AS22023 Wakizashi:Kouzuke Kami Yoshikuni(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
aaaa
¥500,000-¥500,000
menuki > Fittings
AF22256 Menuki:Mumei(Unsigned)
aaaa
¥15,000-¥15,000
tsuba > Fittings
AF22222 Tsuba:Sokaido Takaharu Oite Kawashima Tsukuru Kore
aaaa
¥45,000-¥45,000

Showing all 31 results