Showing 1–10 of 26 results

ProductTime Left:Opening PriceBidsCurrent bid
katana > Sword
AS23801 Katana:Dewa Kami Sukeshige(NBTHK Hozon Token)
¥250,00025¥301,000
wakizashi > Sword
AS23894 Wakizashi :Naniwa Gassan Unryushi Sadakazu Kokuin Keio 1 Nen 10 Gatsu Hi (October 1865) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥700,000-¥700,000
tsuba > Fittings > soroikanagu
AF23017 Daisho Tsuba: Mumei(Unsigned)
¥400,000-¥400,000
Fittings > yoroikabuto
AF23769 Kabuto (Helmet) : Iron Okitenugunari Kabuto(Nihon Kacchu Bugu Kenkyu Hozon kai)
¥300,000-¥300,000
wakizashi > Sword
AS24093 Wakizashi:(Gold inlay)Kanesada(NBTHK Hozon Token)
¥250,0002¥357,000
wakizashi > Sword > tanto
AS23758 Wakizashi (Sunnobi Tanto)Sakuyo Gohara Ju Nobushige Annsei 6 Nen 3 Gatsu Hi(March 1859)(NBTHK Hozon Token)(Koshirae: NBTHK Hozon Tosogu)
¥400,000-¥400,000
Fittings > kogatana
AF23364 Kogatana:Oite Noshu Kinka sanroku Yoshi Kawanabe Fujiwara Michinaga saku
¥28,000-¥28,000
menuki > Fittings
AF24062 Menuki:Mumei(Unsigned)
¥40,000-¥40,000
Others
AF23112 Nihonto Taikan (7 volumes)
¥100,000-¥100,000
katana > Sword
AS23852 Katana: Higo Koku Akamatsu Taro Kaneteru Saku, Kiyomaro Utsushi
¥650,000-¥650,000
katana > Sword
AS19677 Katana: Unshu Sanjo Ju Kawashima Tadayoshi Saku (NBTHK Hozon Token)
¥350,000-¥350,000
Fittings > kouga
AF24074 Kogai: Mumei(Unsigned) clematis
¥40,000-¥40,000
menuki > Fittings
AF24059 Menuki: Mumei(Unsigned)
¥40,000-¥40,000
katana > Sword
AS23872 Katana:Yamato Koku Aritoshi Zo Kore Heisei Gannen 12 Gatu 23 Nichi( December23th, 1989)
¥450,000-¥450,000
wakizashi > Sword
AS24084 Wakizashi:Oku Yamato no Kami Taira Ason Motohira Kansei 12 Nen Saru Aki (Autumn 1800)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥650,000-¥650,000
Fittings > kozuka > kouga > kogatana
AF24046 Futatokoro mono:Yasuaki(Kao)(on both the Warikogai and Kozuka)(NBTHK Hozon Tosogu)
¥150,000-¥150,000
tsuba > Fittings
AF23653 Tsuba:Mumei(unsigned)Owari(NBTHK Hozon Tosogu)
¥115,000-¥115,000
Fittings > kogatana
AF21452 Kogatana:Sakai Ikkan sai Shigemasa
¥50,000-¥50,000
katana > Sword
AS24002 Katana: HeianjyoJu Kunitake(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥1,400,000-¥1,400,000
wakizashi > Sword
AS23519 Wakizashi: Soji Mino Suke Fuji Naotana(Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥1,200,000-¥1,200,000
menuki > Fittings
AF24061 Menuki:Mumei(Unsigned)
¥40,000-¥40,000
Fittings > kouga
AF24074 Kogai:Mumei(Unsigned)
¥35,000-¥35,000
Sword > tanto
AS23886 Tanto: Suishinshi Masatsugu (Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(Koshirae: NBTHK Tokubetsu Kicho Tosogu)
¥700,000-¥700,000
wakizashi > Sword
AS23745 Wakizashi: Hishu Kawachi Kami Fujiwara Masahiro (NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥600,000-¥600,000
tsuba > Fittings
AF24079 Tsuba: Unsigned
¥30,000-¥30,000
Fittings > kogatana
AF23266 Miniature Naginata: Unsigned
¥55,0002¥61,000

Showing all 26 results