Showing 1–10 of 29 results

ProductTime Left:Opening PriceBidsCurrent bid
katana > Sword
AS20544 Katana:Mumei(unsigned) attributed as Tametsugu
¥1,200,000-¥1,200,000
Fittings > kogatana
AF20396 Kiridashi Kogatana:Horii Tanetsugu
¥38,000-¥38,000
Sword > tanto
AS20361 Tanto : Mumei
¥90,0001¥90,000
katana > Sword
AS15603 Katana : Mumei (Yokoyama Suketaka)
¥380,000-¥380,000
tsuba > Fittings
AF20218 Tsuba:Mumei(Unsigned) (Hikone)
¥95,000-¥95,000
katana > Sword
AS20271-Katana: Echizen Ju Harima Daijo Fujiwara Shigetaka (2nd generation)
¥350,000-¥350,000
Fittings > kozuka
AF20386-Kozuka: Goto Mitsukata(Kao)
¥30,000-¥30,000
Sword > tanto
AS17022 Tanto : Sa (not guarantee)
¥350,000-¥350,000
Others
AF20554 Sword stand:Mumei
¥350,000-¥350,000
Fittings > kouga
AF20578-Kogai: Goto Mitsuyoshi(Kao)
¥75,000-¥75,000
Masterpiece
AS20541-Katana: Mumei attributed as Iwato Ichimonji.
¥2,250,000-¥2,250,000
katana > Sword
AS20364-Katana: Minamoto Norikuni Saku
¥380,0001¥380,000
katana > Sword
AS20543-Katana: Genkoku Sanreki Seiryo ken Moritoshi Zo No
¥750,000-¥750,000
Fittings > kogatana
AS19355-Kogatana: Noshu Ju Toshimasa
¥155,0001¥155,000
Fittings > kouga
AF20577-Kogai: Etsujo(Kao)
¥65,000-¥65,000
Masterpiece
AS20542-Katana: Mumei (Sue-Sa)
¥1,250,000-¥1,250,000
katana > Sword
AS20488-Katana: Mumei(Shinshiro Jumyo)
¥350,000-¥350,000
Masterpiece
AS18093-Katana: Ou Goto Noriyoshi No Jyu Busyu Efu Jyu Cyounsai Tsunatoashi Saku
¥1,200,000-¥1,200,000
tsuba > Fittings
AS20193-Tsuba: Echizen Ju Kinai Saku
¥90,000-¥90,000
tsuba > Fittings
AF20182-Tsuba: Mumei(Choshu)
¥65,000-¥65,000
Others
AF19569 Sodegarami
¥55,00017¥100,000
menuki > Fittings
AF20136-Menuki:mumei(Tetsugen-do school)
¥100,000-¥100,000
katana > Sword
AS13399-Katana: Noshu Seki Ju Kanesada
¥450,000-¥450,000
Sword > yari_ken_naginagta
AS20318-Naginata: Yamato kami Yasusada.
¥550,000-¥550,000
Sword > yari_ken_naginagta
AS20469-Jumonji-Yari: Heianjo Ju Shimosaka
¥220,000-¥220,000
Masterpiece
AS19484-Katana: Mumei (Osafune Nagamori)
¥1,450,000-¥1,450,000
Sword > tanto
AS17247-Tanto: Mashu Ju Tomoyuki
¥300,000-¥300,000
Fittings > kozuka
AF20601-Kozuka: Goto Kanjo(Kao)
¥48,000-¥48,000
Fittings > kozuka
AF20607- Kozuka: Mumei (Kokinko)
¥48,000-¥48,000

Showing all 29 results