Showing 1–10 of 25 results

ProductTime Left:Opening PriceBidsCurrent bid
wakizashi > Sword
AS22025 Wakizashi:Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro(Tokubetsu Hozon Token)
¥750,000-¥750,000
wakizashi > Sword
AS22588 Wakizashi:Oite Nanki Shigekuni Tsukuru Kore(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥1,350,0001¥1,350,000
AF20200 Fuchi Kashira:Omori Eishu(Kao)
¥105,0001¥105,000
tsuba > Fittings
AF22636 Tsuba:Issando Joui(gold stamp)(fake)
¥55,000-¥55,000
katana > Sword
AS13544 Katana: Hizen Ju Harima no kami Fujiwara Tadakuni(1st generation)
¥650,000-¥650,000
wakizashi > Sword
AS22616 Wakizashi:(Gold Inlay)Rai Kuni Toshi Honna Cho Kon(Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(NBTHK Hozon Tosogu)
¥1,800,000-¥1,800,000
tsuba > Fittings
AF22319 Tsuba:Kouunsai Furukawa(Kao)(NBTHK Hozon Paper)
¥65,000-¥65,000
Fittings > kouga
AF22646 Kogai: Mumei(Unsigned)
¥45,000-¥45,000
Sword > yari_ken_naginagta
AS16168 Yari:Kawachi Kami Kunisuke
¥200,0003¥202,000
wakizashi > Sword
AS22636 Wakizashi:Ryokai Kuniei So Tsutomu Gassaku
¥500,000-¥500,000
tsuba > Fittings
AF22329 Tsuba:Mumei(judged as Akasaka)(NBTHK Hozon Paper)
¥65,000-¥65,000
Fittings > kouga
AF22647 Kogai:Mumei(Unsigned)
¥45,000-¥45,000
Sword > tanto
Tanto : Mumei (judged as Aizu Masaoki)
¥350,000-¥350,000
Others
AF22650 Tessen Tenarashi (Iron hand fan)
¥25,0001¥25,000
katana > Sword
AS22601 Katana : Mumei(judged as Norishige)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥5,500,000-¥5,500,000
Fittings > other
AF22653 Inro: Mumei
¥65,000-¥65,000
tanto > Sword
AS22003 Tanto:Izumi Kami Kanesada(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥900,000-¥900,000
wakizashi > Sword
AS22613 Wakizashi:Norinari
¥250,000-¥250,000
tsuba > Fittings
AF22323 Tsuba:Mumei(judged as Myochin)(NBTHK Hozon Paper)
¥65,000-¥65,000
Fittings > kozuka
AF22189 Kozuka: Mumei(judged as Mito)(NBTHK Hozon Paper)
¥75,000-¥75,000
Others
Book: Shinshu Token Bijutsu (1-10 volumes)
¥25,000-¥25,000
wakizashi > Sword
AS22518 Wakizashi: Higo Kuni Akamatsu Taro Kanehiro Saku
¥350,000-¥350,000
katana > Sword
AS22591 Katana:Gyokushinsai Masakage Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥1,550,000-¥1,550,000
Fittings > kozuka
AF22188 Kozuka:Mumei(Unsigned)(NBTHK Hozon Paper)
¥70,000-¥70,000
tsuba > Fittings
AF22330 Tsuba:Mumei(judged as Akasaka)(NBTHK Hozon Paper)
¥50,000-¥50,000

Showing all 25 results