Showing 1–10 of 29 results

ProductTime Left:Opening PriceBidsCurrent bid
Others
Book: Shinto Shu (Hamon to Meiji)
¥2,00012¥24,500
katana > Sword
AS21119 Katana: Satsuhanshi Oku Motohira
¥1,250,000-¥1,250,000
yoroikabuto
AF14092 20 plates Hoshi Kabuto(Hikeshi / Kaji Kabuto)
¥300,0001¥300,000
Sword > yari_ken_naginagta
AS20443-Ken: Mumei
¥250,000-¥250,000
Sword > tanto
AS21037-Tanto : Yasuoki Saku
¥250,000-¥250,000
menuki > Fittings
AF21102- Menuki: Mumei (Unsigned)
¥250,000-¥250,000
katana > Sword
AS20563 Katana : Mumei(Shimada Hirosuke)
¥600,00024¥676,000
Others
AF21095 Abumi: stirrups
¥85,000-¥85,000
yoroikabuto
AF15556 Do(armor’s Body)
¥150,000-¥150,000
Fittings > yoroikabuto
AF21094 Maedate: Manji(Swastika) shaped
¥25,0004¥32,000
wakizashi > Sword
AS21042 Wakizashi : Oite Nanki Shigekikuni Zo Kore
¥2,250,000-¥2,250,000
wakizashi > Sword
AS20376-Wakizashi:Mumei( Sessyu Nagatsuna)( Higo Kami Kuniyasu )
¥475,000-¥475,000
Sword > tanto
AS21021-Tanto: Mumei (Suishinshi Masatsugu)
¥600,000-¥600,000
tsuba > Fittings
AF21099-Tsuba: Mumei
¥65,000-¥65,000
tsuba > Fittings
AF21100- Tsuba: Mumei (Ko-Shoami)
¥60,000-¥60,000
tsuba > Fittings
AF21105 Daisho Tsuba: Mumei (Kyo Sukashi)
¥250,000-¥250,000
Sword > tanto
AS20448 Tanto : Mumei(Jumyo) Shinshinto
¥285,0003¥301,000
Sword > iai
AS21056 Katana : Sasshu Ju Minamoto Moriatsu Saku(kao)
¥250,0001¥250,000
Others
AF21108 Sword stand: Oukyo
¥300,000-¥300,000
Others
Book: Kokuho Jiten
¥3,0002¥6,000
Masterpiece > Sword
AS21062-Katana: Mumei (Sa Hiroyuki)
¥2,600,000-¥2,600,000
katana > Masterpiece > Sword
AS21107-Katana: Oushu Sendai Ju Moritsugu Saku
¥1,050,0001¥1,050,000
tsuba > Fittings
AF20390-Tsuba: Mumei
¥30,000-¥30,000
menuki > Fittings
AF21036-Set of Tosogu: Mumei
¥95,000-¥95,000
Others
Book: Syumi no Kacchu
¥2,000-¥2,000
katana > Sword
AS21065-Katana: Yamashiro Daijo Minamoto Kunishige
¥500,000-¥500,000
katana > Sword
AS21020-Tachi: Mumei attributed as (Ryo-kai)
¥850,000-¥850,000
tsuba > Fittings
AF21026-Tsuba: Mogarashi Nyudo Soten Sei
¥85,000-¥85,000
tsuba > Fittings
AF20395-Tsuba: Mumei
¥30,000-¥30,000

Showing all 29 results