Showing 1–10 of 23 results

ProductTime Left:Opening PriceBidsCurrent bid
Sword > tanto
AS23348:Tanto: in Shirasaya:Mumei (no signature)
¥200,0001¥200,000
Sword > tanto
AS23477:Tanto:Okimasa saku(Tsukamoto Okimasa)(NBTHK Hozon Token)
¥500,000-¥500,000
tsuba > Fittings
AF23565:Tsuba:Mumei(Koshouami)(NBTHK Tokubetsu Hozon Paper)
¥150,000-¥150,000
wakizashi > Sword
AS23698 Wakizashi: Oumi no Kami Fujiwara Tadahiro (NBTHK Hozon Token)
¥500,000-¥500,000
Sword > tanto
AS23592 Tanto: Mikawa Kami Daido Nobunao(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥500,000-¥500,000
Fuchikashira > Fittings
AF23577 Fuchi Kashira: Mumei
¥50,000-¥50,000
wakizashi > Sword
AS23079 Wakizashi : Mumei attributed as Shinshintō Aizu Kanesada(NBTHK Hozon Token)
¥400,000-¥400,000
tsuba > Fittings
AF23588 Tsuba: mumei(Unsigned)(Heianjo)
¥35,000-¥35,000
wakizashi > Sword
AS23536:Wakizashi:Ozaki Nagato Kami Fujiwara Suketaka(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥600,000-¥600,000
katana > Sword
AS23403:Katana: Mumei (Enju)(NBTHK Hozon)
¥1,300,000-¥1,300,000
tsuba > Fittings
AF23484:Tsuba: Mumei(Higo)(NBTHK Hozon Tosogu)
¥250,000-¥250,000
menuki > Fittings
AF23607 Menuki: Mumei(Shishi-dog)Solid gold
¥95,000-¥95,000
katana > Sword
AS23575:Katana: Sasshu Ju Masayoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥2,100,000-¥2,100,000
wakizashi > Sword
AS23697:Wakizashi: Soshu Ju Masahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(Consignment Sale)
¥800,000-¥800,000
wakizashi > Sword
AS23702 Wakizashi: Mumei(Chikakage)(NBTHK 64th Juyo Token)
¥2,800,000-¥2,800,000
tsuba > Fittings
AF23580 Tsuba:Mumei Crescent moon and persons
¥50,000-¥50,000
Sword > tanto
AS23694 Tanto: Masanaga Saku (Modern Swordsmith)(Consignment Sale)
¥200,000-¥200,000
katana > Sword
AS23703 Katana: Mumei(Nagamitsu)(12th Juyo Token)
¥6,500,000-¥6,500,000
tsuba > Fittings
AF23582 Tsuba: Toyosai Kaneyasu with Kao(NBTHK Hozon Tosogu)
¥90,000-¥90,000
tsuba > Fittings
AF23594 Tsuba: Mumei(Unsigned) scenery
¥45,000-¥45,000
Sword > tanto
AS23695:Tanto:Masahira(Consignment Sale)
¥350,000-¥350,000
katana > wakizashi > Sword
AS23510:Dai Sho :Hirotsugu(Ko Aoe)/ Nobukuni(Shikibu jo)
¥3,500,000-¥3,500,000
tsuba > Fittings
AS23487:Daisho Tsuba:Unryu-zu:Mumei(Higo)
¥250,000-¥250,000

Showing all 23 results