Showing 1–10 of 14 results

ProductTime Left:Current bid
tsuba
AF21382 Tsuba:Soheishi Nyudo Souten
¥86,000
bid count:11
ProductTime Left:Current bid
tsuba
AF21387 Tsuba:Mumei
¥45,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
menuki > Fittings
AS21361-Wakizashi: Bishu Osafune Yasumitsu (3rd generation)
¥600,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
Fittings > kozuka
AF21399-Kozuka: Mumei
¥75,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
Fittings > tsuka
Tsuka
¥45,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
Fittings > yoroikabuto
AF21445 Menpo : Mumei (unsigned)
¥115,000
bid count:1
ProductTime Left:Current bid
tsuba > Fittings
AF21398-Tsuba: Yanagawa Naomasa
¥65,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
Fuchikashira > Fittings
AF21402-Fuchi Kashira: Yoshitsugu(Kao)
¥70,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
tsuba
AF21379 Tsuba:Unknown
¥45,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
kozuka
AF21400 Kozuka:Mumei
¥70,000
bid count:1