Showing all 3 results

ProductTime Left:Current bid
Masterpiece > wakizashi > Sword
AS21060-Wakizashi: Echigo Koku Yoshimitsu Saku (Mukansa)
¥1,600,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
wakizashi > Sword
AS21048-Wakizashi:(Kiku-mon) Yamashiro Kami Fujiwara Kunikiyo
¥450,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
wakizashi > Sword
AS21042 Wakizashi : Oite Nanki Shigekikuni Zo Kore
¥2,250,000
bid count:-