Showing all 5 results

ProductTime Left:Current bid
wakizashi > Sword
AS24093 Wakizashi:(Gold inlay)Kanesada(NBTHK Hozon Token)
¥357,000
bid count:2
ProductTime Left:Current bid
wakizashi > Sword > tanto
AS23758 Wakizashi (Sunnobi Tanto)Sakuyo Gohara Ju Nobushige Annsei 6 Nen 3 Gatsu Hi(March 1859)(NBTHK Hozon Token)(Koshirae: NBTHK Hozon Tosogu)
¥400,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
wakizashi > Sword
AS24084 Wakizashi:Oku Yamato no Kami Taira Ason Motohira Kansei 12 Nen Saru Aki (Autumn 1800)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥650,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
wakizashi > Sword
AS23519 Wakizashi: Soji Mino Suke Fuji Naotana(Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥1,200,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
wakizashi > Sword
AS23745 Wakizashi: Hishu Kawachi Kami Fujiwara Masahiro (NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥600,000
bid count:-