Showing all 9 results

ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS23273 Katana : Echigo Koku Ju Tenryushi Sadakiyo(NBTHK Hozon Token)
¥350,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS23492 Katana: Ecchu Kami Fujiwara Sadayuki(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥450,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS22589 Katana: Kanemune(NBTHK Hozon Token)
¥1,550,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS23545 刀:肥後八代住宣廣兼嗣合作(委託品)
¥560,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS23553 Katana : Hizen Koku Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥1,400,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS23480 Katana: Hishū Karatsu-jū Kawachi no Kami Minamoto Motoyuki (1st Generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥850,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS22617 Katana: Hizen Koku Ju Fujiwara Tadahiro(NBTHK the 29th Juyo Token)
¥4,200,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword > guntou
AS22470 Katana: Yasunori(NBTHK Hozon Token)
¥601,000
bid count:2
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
Katana: Echigo Kami Kanesada(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥900,000
bid count:-