Showing all 6 results

ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS20364-Katana: Minamoto Norikuni Saku
¥380,000
bid count:1
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS20543-Katana: Genkoku Sanreki Seiryo ken Moritoshi Zo No
¥750,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS20488-Katana: Mumei(Shinshiro Jumyo)
¥350,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS13399-Katana: Noshu Seki Ju Kanesada
¥451,000
bid count:2
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS20558 Katana : Osaka Gassan Sadakatsu saku(Kao)
¥1,600,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Masterpiece > Sword
AS20529-Katana : Tairyusai Soukan Zou No
¥1,450,000
bid count:-