Showing all 9 results

ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS22558 Katana:Mumei (Uda Hirakuni)(NBTHK Hozon Token)
¥350,000
bid count:1
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS22470 Katana:Showa 11 Nen 10 Gatsu Kichijitsu/Yasunori
¥600,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS23056 Katana:Chikushu Sanno Ju Munehiro So Tsutomu Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥1,250,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS23009 Katana:Kawachi Kami Kunisuke(2nd generation)(NBTHK the 26th Juyo Token)
¥4,500,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Masterpiece > Sword
AS23032 Tachi : Ichi(judged as Yoshioka Ichimonji)(NBTHK the 41st Juyo Token)
¥13,500,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS22221 Katana: Bizen Kuni Osafune Sukesada(NBTHK Hozon Token)
¥550,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS23027 Katana:Chikushu Ju So Tsutomu(Mukansa Swordsmith)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥950,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS23031 Katana:Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro/(Gold inlay) Kanbun 6 Nen 11 Gatsu 23 Nichi Futatsu Do Saidan Yamano Kauemon Nagahisa(Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥3,000,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS22182 Katana:Kiyomitsu(Kashu)(NBTHK Hozon Token)
¥1,500,000
bid count:-