Showing all 8 results

ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS24098 Katana: Mumei (Hosho)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥3,300,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS24110 Katana:(Aoi-mon) Yasutsugu Motte Nanbantetsu Oite Bushu Edo Saku Kore(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥1,450,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS23282 Katana: Heianjo Ju Fujiwara Nobuyoshi (NBTHK Hozon Token)
¥400,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS22343 Katana: Kanemitsu
¥275,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS23401 Katana:Bushu Ju Ishido Hata (below cut) (Toren)(NBTHK Hozon Token) (NBTHK Tokubetsu Kicho Token)
¥500,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS23034 Katana:Yamato Kami Yasusada 大和守安定 (gold inlay)Manji 2 Nen Shimotsuki 5 Nichi Mitsudo Kiriotoshi Yamano Kauemonnojo Nagahisa (NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥5,100,000
bid count:1
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS24027 Katana:Hōjōji Tachibana Sadanobu Oite Buejo Ka Saku Kore(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥800,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS24086 Katana: Hizen Koku Jū Ōmi Daijō Fujiwara Tadayoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥1,200,000
bid count:-