Showing 1–10 of 30 results

ProductTime Left:Opening PriceBidsCurrent bid
other
test product 3
¥1-¥1
Sword > yari_ken_naginagta
AS21354-Kamayari: Soshu Ju Sukehiro
¥350,0001¥350,000
Sword > tanto
AS20236-Tanto: Bishu Osafune Ju Yokoyama Sukekane
¥250,000-¥250,000
tsuba > Fittings
AS21341-鍔: 江州住宗典製
¥55,000-¥55,000
katana > Sword
AS21345-Tsuba: Mumei(Myochin)
¥65,000-¥65,000
katana > Sword
AS19576 Katana : Mumei(Den Echizen Rai)
¥700,000-¥700,000
katana
AS21238 Katana:Bishu Osafune Ju Morimitsu
¥250,0001¥250,000
tsuba
AF21342 Tsuba:Mumei(unsigned)
¥45,000-¥45,000
kouga
AF21337-6 Kogai: Mumei(Unsigned)
¥25,000-¥25,000
tanto
AS19341 Tanto:Hideyasu Saku (Late Muromachi period)
¥250,000-¥250,000
Others
Book Exhibition Catalog : Masamune
¥3,0005¥7,000
tanto
AS21024 Tanto:Bishu Osafune Norimitsu
¥250,0001¥250,000
yari_ken_naginagta
AS15806 Jumonji Yari:Hizen Ju Kunihiro
¥250,0007¥321,000
tsuba
AF21340 Tsuba:Choshu Hagi Ju Kawaji Gonnoin
¥45,000-¥45,000
kogatana
AF21337-4 Kozuka Kogatana:Mumei(unsigned)
¥25,000-¥25,000
other
AF21321 Sword stand :Mumei (unsigned)
¥55,0002¥57,000
Sword > tanto
AS20303 Tanto : Sagami Kuni Tsunahiro(12 generation)
¥280,000-¥280,000
Masterpiece > wakizashi > Sword
AS21388-Wakizashi:Mumei (Den Shizu)
¥2,400,0001¥2,400,000
katana > Sword
AS19103-Katana: Jako Isshin To-to Ju Yasutake Kitae
¥600,000-¥600,000
tsuba > Fittings
AF21338-Tsuba: Unknown
¥55,000-¥55,000
Fittings > kozuka
AF21348-Kozuka: Tougakushi Ishiguro Koretsune
¥180,000-¥180,000
katana
AS21364 Katana:Mumei(Nanki Shigekuni) 
¥1,200,000-¥1,200,000
soroikanagu
AF21336 Daisho Tsuba:Mumei(Unsigned)
¥145,000-¥145,000
kogatana
AF21337-8 Bashin:Kaminari Yoke
¥30,000-¥30,000
tsuba
AF21347 Tsuba:Hosono Sozaemon Masamori(Kao)
¥195,000-¥195,000
wakizashi
AS21289 Wakizashi:Bicchu Kuni Mizuta Jyu Kunishige
¥480,0001¥480,000
Fittings > kozuka
AF21323 Kozuka: Shozui
¥35,0001¥35,000
Fittings > kogatana
AF18030 Kogatana: Masatsune Nyudo
¥30,000-¥30,000
katana > Sword
AS21297 Katana: Iyo Matsuyama Ju Sadanori Saku Kore
¥400,000-¥400,000
Others
AF21339 Tsuba shaped Paperweight
¥40,000-¥40,000
wakizashi > Sword
AS21374 Wakizashi : Moritoshi(Seiryuken)
¥400,000-¥400,000

Showing all 31 results