Showing 1–10 of 32 results

ProductTime Left:Opening PriceBidsCurrent bid
katana > Sword
AS22180 Katana:Soshi Chikuzen Daijo Taikei Fuji Naotane(NBTHK the 66th Juyo Token)
aaaa
¥6,500,000-¥6,500,000
katana > Sword
AS22117 Katana:Mumei (judged as Den Nakajima Rai)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
aaaa
¥950,000-¥950,000
wakizashi > Sword
AS21019 Wakizashi:Bishu Osahune Norimitsu(NBTHK Hozon Token)
aaaa
¥1,200,000-¥1,200,000
Fittings > kogatana
AF21669 Kogatana:Harima Kami Fujiwara Teruhiro
aaaa
¥25,000-¥25,000
tsuba > Fittings
AF22316 Tsuba:Umetada
aaaa
¥28,000-¥28,000
wakizashi > Sword
AS22161 Katana:Sanetada(Place unknown/the late Muromachi period)(NBTHK Hozon Token)
aaaa
¥350,000-¥350,000
wakizashi > Sword
AS22203 Wakizashi:Mumei Sue Naminohira(NBTHK Hozon Token)
aaaa
¥380,0001¥380,000
wakizashi > Sword
AS21760 Wakizashi:Mumei attributed as Zenjo
aaaa
¥150,000-¥150,000
tsuba > Fittings
AF14871 Tsuba:Yorite Fuseshi Korewo Konomu Nagatsugu Saku
aaaa
¥100,000-¥100,000
Fittings > kogatana
AF21666 Kogatana:Ozaki Minamoto Gouemon Suketaka
aaaa
¥30,000-¥30,000
katana > Sword
AS22124 Katana:Kikumon Iga Kami Fujiwara Kinmichi (3rd generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
aaaa
¥570,000-¥570,000
Sword > yari_ken_naginagta
AS22266 Yari:Kawachi Kami Fujiwara Kiyofusa(judged as Owari Shinto)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
aaaa
¥800,000-¥800,000
Sword > yari_ken_naginagta
AS22267 Naginata:Ichi Hizen Kuni Dewa Kami Fujiwara Yukihiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
aaaa
¥480,0001¥480,000
Fittings > kogatana
AF21670 Kogatana:Tsutsui Ecchu Kami Kanekuni Saku
aaaa
¥25,000-¥25,000
tsuba > Fittings
AF22299 Tsuba:Mumei(Unsigned)
aaaa
¥45,000-¥45,000
Sword > yari_ken_naginagta
AS21551 Yari : Sekido (Sekido Hirosuke/Omi province)
aaaa
¥250,000-¥250,000
Masterpiece > wakizashi > Sword
AS22211-Wakizashi:Nobukuni
aaaa
¥2,500,000-¥2,500,000
katana > Masterpiece > Sword
AS22044-Katana: Hizen Kuni Ju Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro
aaaa
¥1,800,0001¥1,800,000
katana > Masterpiece > Sword
AS22130-Katana: Mumei(Senjuin)
aaaa
¥1,250,000-¥1,250,000
tsuba > Fittings
AF22301-Tsuba: Mori ?? Kokucho Kore
aaaa
¥65,000-¥65,000
tsuba > Fittings
AF22315-Tsuba: Mumei(Unsigned)
aaaa
¥25,000-¥25,000
Others
Book: Token Bijutsu – Meito Kansho Hen
aaaa
¥4,0001¥4,000
katana > Masterpiece > Sword
AS22196-Katana: Sakon Gen Shousho Izumo Kami Fujiwara Ujisada
aaaa
¥2,000,000-¥2,000,000
Sword > yari_ken_naginagta
AS15395-Yari: Sagami Kami Masatsune Nyudo
aaaa
¥250,000-¥250,000
Masterpiece > wakizashi > Sword
AS21452-Wakizashi: Ryosanshi Masamune kore wo tsukuru
aaaa
¥1,300,000-¥1,300,000
menuki > Fittings
AF22297-Menuki: Mumei(Unsigned)
aaaa
¥30,000-¥30,000
tsuba > Fittings
AF22298-Tsuba: Syoami Shigekatsu
aaaa
¥50,000-¥50,000
katana > Sword
AS22163-Katana: Echizen Ju Kawachi Daijyo Fujiwara Yoshitane
aaaa
¥550,000-¥550,000
Sword > yari_ken_naginagta
AS09312-Yari: Kunisuke
aaaa
¥150,000-¥150,000
wakizashi > Sword
AS22046-Wakizashi: Yasutsugu Oite Echizen(Echizen 3rd generation)
aaaa
¥680,000-¥680,000
Fittings > kogatana
AF21668-(Kikumon) Kaminariyoke Nihon Kaji Sosho Iga Kami Kinmichi
aaaa
¥25,000-¥25,000
tsuba > Fittings
AF22304-Tsuba: Choyo Hagi Ju Inoue Kiyotaka Saku
aaaa
¥65,000-¥65,000

Showing all 32 results