Showing 1–10 of 31 results

ProductTime Left:Opening PriceBidsCurrent bid
other
test product 3
¥1-¥1
katana
AS06196 Katana:Mumei (Senjuin)
¥1,450,000-¥1,450,000
tanto
AS21376 Tanto:Kunimitsu (Uda)
¥500,000-¥500,000
tsuba
AF21319 Tsuba:Mumei(Unsigned)
¥125,000-¥125,000
kogatana
AF21337-1 Kozuka Kogatana:Mumei (unsigned)
¥30,000-¥30,000
tsuba > Fittings
AF21318-Tsuba: Mumei(Bushu)
¥65,0001¥65,000
wakizashi
AS21437 Wakizashi(Sunnobi Tanto):Kanefusa Hayato Jo Masatane Saku
¥450,000-¥450,000
wakizashi
AS21368 Wakizashi:Shoji Chikuzen Daijo Naotane(Kao)
¥1,350,000-¥1,350,000
tsuba
AF21335 Tsuba:Mumei(Unsigned)(Higo)
¥120,000-¥120,000
kouga
AF21337-2 Kogai:Mumei(Unsigned)
¥25,000-¥25,000
katana
AS17584 Katana:E (mura)
¥450,000-¥450,000
Sword > yari_ken_naginagta
AS21354-Kamayari: Soshu Ju Sukehiro
¥350,0001¥350,000
Sword > tanto
AS20236-Tanto: Bishu Osafune Ju Yokoyama Sukekane
¥250,000-¥250,000
tsuba > Fittings
AS21341-鍔: 江州住宗典製
¥55,000-¥55,000
katana > Sword
AS21345-Tsuba: Mumei(Myochin)
¥65,000-¥65,000
katana > Sword
AS19576 Katana : Mumei(Den Echizen Rai)
¥700,000-¥700,000
katana
AS21238 Katana:Bishu Osafune Ju Morimitsu
¥250,0001¥250,000
tsuba
AF21342 Tsuba:Mumei(unsigned)
¥45,000-¥45,000
kouga
AF21337-6 Kogai: Mumei(Unsigned)
¥25,000-¥25,000
tanto
AS19341 Tanto:Hideyasu Saku (Late Muromachi period)
¥250,000-¥250,000
Others
Book Exhibition Catalog : Masamune
¥3,0002¥4,000
tanto
AS21024 Tanto:Bishu Osafune Norimitsu
¥250,000-¥250,000
yari_ken_naginagta
AS15806 Jumonji Yari:Hizen Ju Kunihiro
¥250,0007¥321,000
tsuba
AF21340 Tsuba:Choshu Hagi Ju Kawaji Gonnoin
¥45,000-¥45,000
kogatana
AF21337-4 Kozuka Kogatana:Mumei(unsigned)
¥25,000-¥25,000
Sword > tanto
AS20303 Tanto : Sagami Kuni Tsunahiro(12 generation)
¥280,000-¥280,000
Masterpiece > wakizashi > Sword
AS21388-Wakizashi:Mumei (Den Shizu)
¥2,400,0001¥2,400,000
katana > Sword
AS19103-Katana: Jako Isshin To-to Ju Yasutake Kitae
¥600,000-¥600,000
tsuba > Fittings
AF21338-Tsuba: Unknown
¥55,000-¥55,000
Fittings > kozuka
AF21348-Kozuka: Tougakushi Ishiguro Koretsune
¥180,000-¥180,000

Showing all 30 results